Leveringsvoorwaarden

Hier onze algemene leveringsvoorwaarden.

Leveringsvoorwaarden

 

Multiple Design Holland en merknamen waaronder wij werken.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede ook op de uitvoering daarvan.
Bijzondere - van onze voorwaarden afwijkende bepalingen - zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Een wederpartij die al eerder zaken met ons heeft gedaan en uit dien hoofde kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden, wordt ook bij latere aanbiedingen en transacties verondersteld op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en de toepassing daarvan.

Wij aanvaarden slechts de toepassing van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden, als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. In dat geval blijven onze voorwaarden mede van toepassing; daar waar strijdigheid bestaat tussen onze voorwaarden en die van contractpartij en/of derden gelden de onze, indien het gelden van de andere voorwaarden strijdig met onze belangen zou zijn.

 

Artikel 2. Offertes

 

De door Multiple Design gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
Ontwerpen, door Multiple Design, welke in verband met een offerte geleverd, worden in rekening gebracht, ook al wordt Multiple Design de opdracht niet verleend. In geval van verlies, diefstal, beschadiging en breuk van opdrachtgevers ontvangen monsters, clichés, modellen, ontwerpen, enz. wordt door Multiple Design niet vergoed. De kosten van monster modellen, ontwerpen, lithografieën, speciale vormen, matrijzen enz., welke voor de uitvoering van door ons verstrekte orders noodzakelijk zijn, worden door Multiple Design aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Zij blijven niettemin eigendom van Multiple Design.

 


Artikel 3. Overeenkomst

 


De overeenkomst wordt eerst bindend voor Multiple Design door onze schriftelijke/mondelinge bevestiging dan wel daadwerkelijke uitvoering. De tekst van een schriftelijke orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst. Wordt tegen de inhoud van een schriftelijke orderbevestiging niet geprotesteerd, dan bindt deze de opdrachtgever.
Elke met Multiple Design aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde - dit ter onzer keuze - dat ons van voldoende kredietwaardigheid zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.
Wijzigingen in lopende orders dienen aan Multiple Design bij voorkeur schriftelijk te worden opgegeven. Fouten dientengevolge van mondelinge of telefonische opgaven zijn voor risico van de opdrachtgever. Opgegeven wijzigingen zijn zonder schriftelijke akkoordverklaring niet bindend voor Multiple Design.

 

Artikel 4. Rechten op naam en producten

 

Multiple Design behoudt het eventuele auteursrecht van door hen ontworpen schetsen, tekeningen, modellen e.d. ook wanneer deze zijn vervaardigd naar gegevens van de opdrachtgever en/of deze een order daarop geplaatst heeft. Wij aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor door ons, in verband met de gegeven opdracht mogelijk gepleegde inbreuk op enig industrieel dan wel intellectueel eigendomsrecht.

In geval Multiple Design opdracht wordt verleend tot verveelvoudiging of reproduktie van een object, dat voorwerp kan zijn van enig industrieel eigendomsrecht, is de opdrachtgever gehouden ons te vrijwaren van alle aanspraken, welke derden wegens vermeende inbreuk op zulk een recht jegens Multiple Design zou kunnen te gelde maken en voor alle verdere gevolgen daarvan, zulks ongeacht of de opdrachtgever ermee bekend was dat door of ten gevolge van, zijn opdracht zulk een inbreuk plaatsvond en zonder dat ter zake door Multiple Design enig onderzoek behoeft te worden ingesteld.

 


Artikel 5. Annulering

 

Bij annulering van een order door de opdrachtgever zullen alle gemaakte kosten, alsmede interesses en schaden aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Multiple Design bevestigd.

 


Artikel 6. Prijzen

 

Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen en onderdelen, welke wij van derden betrekken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten en/of andere kosten, welke door ons niet beïnvloedbaar zijn, verhogingen ondergaan, ook wanneer deze een gevolg zijn van de waardevermindering van de Nederlandse valuta en ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden. Deze verhogingen zullen dan worden doorberekend.
Betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal tegelijk met de totale hoofdsom dienen te geschieden.
Tenzij anders overeengekomen zijn de door Multiple Design opgegeven prijzen exclusief de kosten van transport, in-, over-of uitlading, verzekering, BTW, invoerrechten, andere belastingrechten of – heffingen.

 


Artikel 7. Levering

 

Leveringen van speciale opdrachten geschieden conform de orderbevestiging, echter Multiple Design is gerechtigd 10 % meer of minder dan in de opdrachtbevestiging vermelde hoeveelheden te leveren.
Onder speciale opdrachten wordt verstaan levering van zaken die speciaal door Multiple Design ontworpen en/of gefabriceerd worden. Ook artikelen die speciaal moeten worden geïmporteerd vallen onder bovengenoemde regeling.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in elk geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Het inladen geschiedt voor risico van Multiple Design. Het vervoer en uitladen geschiedt voor rekening van de opdrachtgever. Alle door Multiple Design aan opdrachtgevers verzonden, of in hun opdracht verzonden zaken, reizen uitsluitend voor rekening en risico van de onderhavige opdrachtgever. Voor zover de zaken gedurende het transport schade zullen veroorzaken aan derden, is Multiple Design daarvoor niet aansprakelijk en zal de opdrachtgever Multiple Design vrijwaren voor de deswege tegen Multiple Design door derden gerichte aanspraken.

De opdrachtgever is verplicht zijn instructies voor de levering zo tijdig te geven, dat Multiple Design binnen de overeengekomen levertijd kan leveren.

 

Artikel 8. Betaling

 

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Multiple Design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en dient Multiple Design een, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn te worden gegeven waarbinnen alsnog geleverd kan worden, zonder dat Multiple Design binnen deze termijn schadeplichtig is.

 

Artikel 9. Deelleveringen

 

Het is Multiple Design toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. De kostenverhoging welke hieruit kan voortvloeien komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Multiple Design bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 


Artikel 10. Wijzigingen in de te leveren zaken

 

Indien Multiple Design een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 8 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Gegevens betreffende de te leveren producten, zoals eigenschappen, kleur, kwaliteit enz., alsmede gegevens in drukwerk, tekeningen, afbeeldingen, monsters en dergelijke, door Multiple Design bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hen bindend, waarbij partijen ervan uitgaan dat geringe afwijkingen, welke geen afbreuk doen aan de essentie van het verkochte, toelaatbaar zijn.
Indien de opdrachtgevers zelf films aanleveren, draagt Multiple Design geen enkele verantwoordelijkheid voor het drukresultaat.
Wijzigingen in lopende orders dienen schriftelijk te worden opgegeven. Fouten ten gevolge van mondelinge of telefonische opgaven zijn voor risico van de opdrachtgever. Opgegeven wijzigingen zijn zonder schriftelijke akkoord verklaring niet bindend voor Multiple Design.
De koper heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

 


Artikel 11. Kwaliteit en Reclames

 


Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van de zaken deze grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan ons terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na de dag der levering Multiple Design schriftelijk wijst op de gebreken, welke bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
Multiple Design dient in staat te worden gesteld alle ingediende reclames te controleren.
Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten of uit te stellen.

Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden en pas na schriftelijke toestemming van Multiple Design. Geleverde zaken worden door Multiple Design niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij gegrond gevonden reclames heeft Multiple Design het recht -ter hare keuze- de opdrachtgever een gepaste prijsreductie te geven, dan wel tot vervanging over te gaan, dan wel de overeenkomst voor wat betreft de ondeugdelijk geleverde zaken te ontbinden.
Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
Ieder garantie vervalt indien de betalingsvoorwaarden niet nagekomen worden.

 


Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst

 

De vorderingen van Multiple Design op de koper zijn onmiddellijk
opeisbaar in de volgende gevallen: *

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Multiple Design omstandigheden ter kennis komen die Multiple Design goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Multiple Design de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

In genoemde gevallen is Multiple Design bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Multiple Design schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Multiple Design zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Multiple Design bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13.  Eigendomsvoorbehoud

 

De door Multiple Design geleverde zaken blijven het eigendom van Multiple Design totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Multiple Design gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de
overeenkomst(en) door Multiple Design verrichte of te verrichten diensten, eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) overeenkomst(en).

Door Multiple Design afgeleverde zaken, die krachtens voorgaande onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Multiple Design gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid l bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10 % van het door hem verschuldigde per dag.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Multiple Design zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich op eerste verzoek van Multiple Design:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Multiple Design op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemersbij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Multiple Design geleverde zaken te verpanden aan Multiple Design op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Multiple Design;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Multiple Design ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 


Artikel 14.  Betaling

 

Betaling dient op volgende wijze plaats te vinden: 50 % binnen 5 dagen na opdrachtbevestiging van Multiple Design en 50 % binnen 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van l % per maand.

Betaling van speciale opdrachten dient plaats te vinden 14 dagen na factuurdatum.'
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 


Artikel 15.  Incassokosten

 


Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

- over de eerste € 6.500,- : 15 %
- over het meerdere tot € 13.000,- : 10 %
- over het meerdere tot € 32.500,- : 8 %
- over het meerdere tot € 130.000,- : 5 %
- over het meerdere : 3%

Indien Multiple Design aantoont hogere kosten * te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 


Artikel 16. Aansprakelijkheid

 

Multiple Design is jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in deze voorwaarden.
Multiple Design is aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Multiple Design of haar leidinggevende ondergeschikten;
Overigens is de aansprakelijkheid van Multiple Design beperkt tot 50 % van de factuurwaarde.


Artikel 17. Overmacht

 

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Multiple Design zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zo ver deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken; mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Multiple Design;
wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Multiple Design; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Multiple Design afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Multiple Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Multiple Design haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Multiple Design opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Multiple Design niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Multiple Design bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te- factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Geschilbeslechting

 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. Multiple Design blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 


Artikel 19. Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen Multiple Design en de koper is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. wijziging van de voorwaarden

 

Multiple Design is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Multiple Design zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Kamer van Koophandel inschrijving 32030709 . Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.